Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

rasko
1809 294b 500
Reposted fromdarthsadic darthsadic viakokoloko kokoloko
rasko
0523 f0b1 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viasucznik sucznik
rasko
3398 5cb1
Reposted fromsoSad soSad viasucznik sucznik
3344 ae32
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viastonerr stonerr

June 15 2017

rasko
Für Diplo, der das Knien an Wänden perfektioniert hat :D
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viasucznik sucznik

June 14 2017

rasko
1454 c829 500
Reposted fromkaiee kaiee viasoulwax soulwax
rasko
4287 0112 500
Reposted fromTenSigis TenSigis viakokoloko kokoloko
rasko
3704 2b39 500
rasko
3352 88b9 500
Frogs
Reposted fromrrandom rrandom viasoulwax soulwax

June 13 2017

rasko
3243 3d40
Reposted fromtfu tfu viastonerr stonerr
rasko
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viasucznik sucznik
rasko
7028 cf20
Reposted fromsohryu sohryu viasucznik sucznik
rasko
Reposted frompseikow pseikow viasucznik sucznik
rasko
8777 a472 500
Graduation - Andy Carter.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
rasko
rasko
"Harry, zdradzę ci pewną tajemnicę: każdego dnia dawaj sobie prezent. Nie planuj go, nie czekaj, niech on sam przyjdzie. Może to być drzemka w fotelu, jakaś nowa rzecz lub filiżanka kawy".
— Dale Cooper, Twin Peaks
Reposted frommentispenetralia mentispenetralia viastonerr stonerr

June 12 2017

rasko
5679 9ae9 500
'...Jestem kotem. Zawsze. Pamietaj...'

June 11 2017

rasko

June 09 2017

We mnie jakby wszystko mijało i coraz większy spokój mnie ogarnia. Obojętny się niemal sobie staję, obojętny staje mi się cały świat, że jest taki, a nie inny.
— Wiesław Myśliwski „Traktat o łuskaniu fasoli“ (via polska-poezja)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viastrangeee strangeee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl